۱- نسوز کاری کوره های آهک شرکت فولاد افزا (۱۳۹۰)

۲- نسوز کاری قسمتی شرکت شیشه سازی تبریز (۱۳۸۸)

۳- صنایع مهمات سازی صیاد شیرازی (۸۸-۹۲)