۱- پروژه نسوز کاری مدولF احیاء فولاد مبارکه (سال ۱۳۸۸)

۲- پروژه نسوز کاری احیاء مستقیم فولاد سبا (۸۹-۹۰)

۳- پروژه نسوز کاری مدول های احیاء درطرح شهید خرازی فولاد مبارکه (۸۹-۹۲)

۴- پروژه نسوز کاری احیاء مستقیم فولاد خوزستان (۸۸-۹۲)

۵- پروژه نسوز کاری مگامدول احیاء گل گهر سیرجان (۹۲-۹۳)

۶- پروژه نسوز کاری مگامدول احیاء مستقیم صبا فولاد خلیج فارس (۹۲ تاکنون)

۷- پروژه نسوز کاری مدول احیاء مستقیم فولاد چهارمحال (۹۳ تاکنون)