۱- پروژه نسوز کاری کوره شماره ۳ ذوب آهن اصفهان (طرح توازن) (۸۵-۸۹)

۲- تعمیر و نگهداری نسوز فولاد سازی و نواحی فولاد مبارکه اصفهان (مستمر از ۱۳۷۱)

۳- تعمیر و نگهداری نسوز فولاد سازی و نواحی فولاد هرمزگان (مستمر از ۱۳۹۰)

۴- تعمیر و نگهداری نسوز کوره های فولاد خوزستان (۸۶-۹۱)

۵- تعمیر و نگهداری نسوز گروه ملی اهواز (۸۶-۹۱)

۶-  نسوز کاری باطری های کک سازی ذوب آهن اصفهان (۹۰-۹۳)

۷- تعمیر و نگهداری نسوز فولاد آلیاژی ایران (یزد) (۸۵-۸۶)

۸- نو چینی نسوز کاری کاوه فولاد جنوب کیش (۹۳ تاکنون)