بیانیه مأموریت  شرکت صنایع نسوز توکا :

ارزش آفرینی برای ذینفعان از طریق تولید انواع محصولات نسوز و تامین و اجرا خدمات اقتصادی، به موقع و با کیفیت .