چشم انداز شرکت صنایع نسوز توکا :

بر آنیم تا با تکیه بر توانائیهای موجود و کسب تکنولوژیهای جدید و نوآوری در جهت تولید بهینه توام با افزایش کیفیت و در خور تحسین نزد ذینفعان  و صنعت نسوز ،ظرف مدت ۵ سال با تولید سالیانه۲۰۰۰۰ تن نسبت به افزایش سهم بازار نسوز کشور از ۷ درصد به ۱۴ درصدبرسیم.

view