post

طرح ایجاد کارخانه شماره ۲ شرکت صنایع نسوز توکا در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان با خرید یک قطعه زمین یه مساحت ده هزار متر مربع و اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان و مجوز محیط زیست از سازمان مربوطه آغاز گردید.

طرح در نظر گرفته شده ساخت یک واحد تولیدی جرم های منیزیتی و آلومینایی با ظرفیت هر کدام پنج هزار تن در سال می باشد.

زمین خریداری شده تاکنون تسطیح و دیوارکشی گردیده و در مرحله ساخت پست برق، جانمایی ساختمان ها و سوله ها و طراحی ماشین آلات خطوط تولیدی قرار دارد.