خط مشی کیفیت

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، تولیدکننده انواع فرآورده های نسوزاز نوع شکل دار و بی شکل و ساخت دریچه کشویی با هدف اصلی رضایت مندی مشتریان و بهبود مستمر و در راستای مشارکت توسعه صنعتی کشور ، نظام مدیریت کیفیت را بر اساس استاندارد بین المللی ISO9001(2008)  بعنوان الگو، انتخاب و استقرار می نماید .

اهداف ما از اجرا ، تثبیت و تداوم این خط مشی عبارتند از :

  • کسب اطمینان مشتریان و ایجاد اعتماد برای آنان .

  • دستیابی به تولیدات کیفی مطابق بااستانداردهای تعریف شده. .

  • ارتقا سطح آگاهی ، دانش و مهارت فنی کارکنان .

  • ایجاد تعهد جمعی نسبت به بهبود مستمر نظام کیفیت در کلیه سطوح شرکت .

مسئولیت اطمینان از حسن اجرای این خط مشی به عهده اینجانب است و با توجه به اینکه دستیابی به اهداف فوق نیازمند مشارکت و همکاری تمامی اعضای خانواده توکا نسوز می باشد همگی ملزم به درک و اجرای آن می باشند . لذا کلیه مدیران و سرپرستان واحد ها موظف هستند فعالیت های خود را با اهداف ذکر شده همسو نموده و از درک صحیح و تفهیم این خط مشی به همکاران اطمینان حاصل نمایند .

این خط مشی چار چوبی برای تعیین اهداف کیفی سالیانه بوده که برای تداوم تناسب در انتهای هر سال بررسی و حسب نیاز بازنگری می گردد .

                                                                                        محمد جواد کریمی

                                                                                                      مدیر عامل