post

قیمت سهام شرکت در بورس اوراق بهادار از تاریخ مجمع افزایش سرمایه تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸دراین  نمودار فوق مشخص گردیده است.