post

قیمت سهام شرکت در بورس اوراق بهادار از زمان گشایش تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ دراین  نمودار فوق مشخص گردیده است.