دورۀ موردگزارش و دامنۀ گزارش
این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ می‌باشد.
 مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی
مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسۀ عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت ‌مدیره است.
 چارچوب کنترل‌های داخلی
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است.
سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن،به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.
ارزیابی کنترل داخلی
هیئت‌ مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را  در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.
اظهارنظر هیئت مدیره
 بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌ مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ      ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثر بخش بوده است.
شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت ‌مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.