post

قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه

قیمت سهام شرکت در بورس اوراق بهادار از تاریخ مجمع افزایش سرمایه تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸دراین  نمودار فوق مشخص گردیده است.

post

قیمت سهام تا قبل از افزایش سرمایه

قیمت سهام شرکت در بورس اوراق بهادار از زمان گشایش تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ دراین  نمودار فوق مشخص گردیده است.