post

کلیه سهامداران میتوانند از طریق مراجعه به یکی از کارگزاری های معتبر سراسر کشور در نماد کتوکاح اقدام به خرید این حق تقدم نمایند.

همچنین وجه ارزش اسمی سهم در همان زمان از طریق کارگزاری اخذ خواهد شد و نیاز به مراجعه به بانک نخواهد بود.